Sở GDCK Hà Nội (HNX) thông báo chấp thuận về nguyên tắc niêm yết bổ sung cổ phiếu đối với các mã DCS, VDS, VND.

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: DCS - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu - Số lượng chứng khoán đăng ký niêm yết bổ sung: 653,875 cổ phiếu - Giá trị niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 6,538,750,000 đồng - Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Chứng khoán Rồng Việt - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VDS - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 1,979,987 cổ phiếu - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 19,799,870,000 đồng - Tên chứng khoán: Cổ phiếu của CTCP Chứng khoán VINDIRECT - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông - Mã chứng khoán: VND - Mệnh giá: 10,000 đồng/cổ phiếu - Số lượng cổ phiếu đăng ký niêm yết bổ sung: 54,999,000 cổ phiếu - Giá trị cổ phiếu niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 549,990,000,000 đồng