DDM: Chủ tịch HĐQT bán xong 29,870 cổ phiếu

Gốc
CTCP Hàng Hải Đông Đô (HOSE: DDM) công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ công ty.

*Tên người thực hiện giao dịch: Tạ Hòa Bình *Mã chứng khoán: DDM *Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch H ĐQT *Số lượng cổ phiếu trước khi giao dịch: 89,620 cp (chiếm tỷ lệ 0.72%) *Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 29,870 CP *Số lượng cổ phiếu đã bán: 29,870 CP *Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 59,750 cp *Thời gian thực hiện giao dịch: 25/08/2009

Tin nóng

Tin mới