Bạn đã rất vất vả để có được nàng nhưng điều đó cũng chưa chắc chắn là bạn sẽ có nàng mai mãi. Vậy làm sao để nàng mãi là của bạn đây?