Những vật mang điện tích có thể là tác nhân vô tình đẩy bạn đến ranh giới của nguy hiểm nếu thiếu cẩn trọng tại cây xăng hay bạn tự đổ nhiên liệu bằng téc chứa. Vì vậy bạn cần tự bảo vệ mình và phương tiện bằng các nguyên tắc sau.