Những ngày qua, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe và thảo luận báo cáo về tình hình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.