Đề nghị tăng cường công tác quản lý về đánh số và gắn biển số nhà

HĐND thành phố đề nghị tăng cường công tác quản lý nhà nước về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng thành phố như sau:

Từ năm 2014 đến nay, TP Cần Thơ đã thực hiện việc đánh số 112.906 căn nhà; gắn biển số cho 112.047 căn nhà, cấp giấy chứng nhận 112.032 căn nhà.

Bên cạnh những mặt đạt được cũng còn tồn tại hạn chế, như: việc thông tin, tuyên truyền cho nhân dân biết và phối hợp với chính quyền thực hiện công tác đánh số, gắn biển số còn hạn chế, nhiều người dân không nắm thông tin gây khó khăn khi triển khai thực hiện. UBND các quận, huyện chưa quan tâm kiểm tra, đôn đốc công tác đánh số, gắn biển số nhà khi đã được đặt đổi tên đường, nhà mặt tiền nhưng mang số trong hẻm... Việc đánh số và gắn biển số nhà thực hiện xã hội hóa (chính quyền cấp số và quy định mẫu, người dân tự làm và gắn biển số) vẫn còn một số hộ không thực hiện việc gắn biển số nhà hoặc thực hiện không đồng bộ, sai quy cách và treo không đúng nơi quy định...

Sở Xây dựng đã báo cáo UBND để xem xét, chỉ đạo, đồng thời đề xuất một số giải pháp như: đề nghị UBND quận, huyện chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn tổ chức khảo sát, đánh giá hiện trạng, lập danh mục đánh số, gắn biển số nhà; kiểm tra, xử lý các vi phạm quy định về đánh số và gắn biển số nhà trên địa bàn sau khi giao cho người dân tự thực hiện để đảm bảo việc đánh số và gắn biển số nhà theo đúng quy định… Việc đặt, đổi tên đường kết hợp đồng bộ với việc đánh số, gắn biển số nhà tránh để xảy ra tình trạng gắn biển số nhà tự phát. Trường hợp đường tiếp giáp giữa quận, huyện thì phải có sự phối hợp trao đổi để việc đánh số, gắn biển số nhà được đồng bộ, tránh bị xáo trộn, gây nhầm lẫn… Đối với đánh số, gắn biển số hai bên bờ kênh, rạch, kiến nghị thực hiện theo nguyên tắc đánh từ nội ô ra ngoại ô, xác định đoạn giới hạn điểm đầu và điểm kết thúc, đánh số cho từng phía bờ trái, phải của kênh, rạch, theo nguyên tắc trái lẻ, phải chẵn.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp hướng dẫn, tăng cường kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực hiện quy định về đánh số và gắn biển số nhà; tham mưu UBND thành phố có văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về đánh số và gắn biển số nhà.

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/de-nghi-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-ve-danh-so-va-gan-bien-so-nha-a150968.html