Để người đi đường hiểu kỹ về Luật Giao thông đường bộ

Gốc
'Nhiều nơi vẫn còn chưa coi trọng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật để người dân nắm bắt và hiểu rõ pháp luật' – Đó là một trong những tồn tại trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2017 của Sở Giao thông vận tải Hà Nội vừa được Sở báo cáo.

Trong điều kiện pháp luật được ban hành ngày càng nhiều, với nội dung đa dạng, phức tạp, điều chỉnh nhiều loại quan hệ trong đời sống xã hội; hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đưa pháp luật đi vào cuộc sống.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Giao thông đường bộ và các văn bản hướng dẫn Luật đã được Sở Giao thông vận tải Hà Nội triển khai thực hiện thường xuyên, trên diện rộng với nhiều hình thức phong phú như: thông qua công tác tập huấn, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; họp giao ban chuyên môn của các Phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Tích cực phối hợp tốt với các cơ quan thông tấn báo chí, đài phát thanh truyền hình của Trung ương và Thành phố thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến trong nhận thức của người dân Thủ đô và nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và tai nạn giao thông trên địa bàn Thành phố. Trong đó hình thức được đánh giá có hiệu quả là hình thức tổ chức hội nghị cho cán bộ, công chức, thanh tra viên, nhân viên thuộc đơn vị.

Phổ biến giáo dục pháp luật nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật giao thông, góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông. Ảnh minh họa

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo đánh giá của Sở Giao thông vận tải vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật mặc dù đã được thay đổi song nhìn chung hiệu quả còn chưa cao, chưa theo kịp tình hình thực tiễn, nhất là ở cấp cơ sở. Đội ngũ cán bộ công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật của Sở Giao thông vận tải là công chức kiêm nhiệm, do đó về trình độ chuyên môn, khả năng truyền đạt cũng còn nhiều hạn chế. Do đó chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn chưa cao.

Mặt khác hệ thống pháp luật luôn thay đổi vì vậy khả năng cập nhật kịp thời các văn bản pháp luật của nhà nước để thực hiện tuyên truyền, phố biến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Sở. Đây là những tồn tại đòi hỏi sớm được khắc phục để nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tạo chuyển biến trong ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của người dân.

Dự kiến năm 2018, Sở Giao thông vận tải thành phố sẽ tiếp tục duy trì và đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Cùng với đó tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ thường xuyên cho cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền để đáp ứng nhu cầu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tăng cường kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật; duy trì thường xuyên chế độ thông tin, báo cáo; thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng về công tác này.

Thanh Hải