Cổ nhân có câu: "Với phụ nữ, tiến đến quá gần thì họ khinh nhờn mà lánh xa họ thì nhận lời oán trách".