QĐND - Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải tổ chức ngày 16-8, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã ghi nhận ý kiến của một số địa phương đề nghị cho vay vốn ưu đãi đối với hộ gia đình hiến đất, tài sản để làm đường giao thông nông thôn. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất này để có thể mở rộng đối tượng được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, trong đó có những người đã hiến đất, hiến tài sản làm đường. Phó thủ tướng cũng nhìn nhận, ngân sách Trung ương đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay còn quá thấp, sắp tới khi phân bổ ngân sách sẽ cố gắng tập trung cao độ hơn cho chương trình này, đồng thời, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Các địa phương cũng cần phân bổ nguồn thu về cho các xã để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó có phát triển giao thông nông thôn.

QĐND - Tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về nông nghiệp, nông dân, nông thôn của Bộ Giao thông vận tải tổ chức ngày 16-8, Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Văn Ninh đã ghi nhận ý kiến của một số địa phương đề nghị cho vay vốn ưu đãi đối với hộ gia đình hiến đất, tài sản để làm đường giao thông nông thôn. Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh đã giao Bộ Tài chính nghiên cứu đề xuất này để có thể mở rộng đối tượng được vay vốn ưu đãi của Nhà nước, trong đó có những người đã hiến đất, hiến tài sản làm đường. Phó thủ tướng cũng nhìn nhận, ngân sách Trung ương đầu tư cho chương trình xây dựng nông thôn mới hiện nay còn quá thấp, sắp tới khi phân bổ ngân sách sẽ cố gắng tập trung cao độ hơn cho chương trình này, đồng thời, lồng ghép nguồn lực từ các chương trình mục tiêu quốc gia. Các địa phương cũng cần phân bổ nguồn thu về cho các xã để đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, trong đó có phát triển giao thông nông thôn.

Theo báo cáo của Bộ Giao thông vận tải tại hội nghị, trong 5 năm (2008 - 2012), các địa phương đã huy động được gần 47.000 tỷ đồng vốn xây dựng giao thông nông thôn. Trong đó, Trung ương hỗ trợ hơn 12.000 tỷ đồng, ngân sách địa phương hơn 19.000 tỷ đồng, nhân dân đóng góp gần 10.000 tỷ đồng, các nguồn khác hơn 5.300 tỷ đồng. Hiện nay, vẫn còn 149 xã chưa có đường ô tô đến trung tâm xã. Mục tiêu đến năm 2015, 100% xã trên cả nước có đường ô tô đến trung tâm xã, với các xã đặc biệt khó khăn do địa hình, chi phí đầu tư lớn thì có đường cho xe máy và xe thô sơ.

MẠNH HƯNG