Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đề xuất giao thêm chức năng cho Văn phòng Bộ

Chinhphu.vn) – Theo dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 178/2007/NĐ-CP quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ thì Văn phòng Bộ sẽ được giao thêm chức năng tham mưu tổng hợp.

Cụ thể, tại Điều 17 Nghị định 178/2007/NĐ-CP quy định văn phòng Bộ chỉ thực hiện chức năng giúp Bộ trưởng theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ và tổng hợp tình hình thực hiện chương trình, kế hoạch công tác của Bộ.

Trong dự thảo này, ngoài các chức năng trên, Bộ Nội vụ đề xuất giao cho Văn phòng Bộ thực hiện chức năng tham mưu tổng hợp về chương trình, kế hoạch công tác và phục vụ các hoạt động của Bộ.

Bên cạnh quy định Văn phòng Bộ được thành lập phòng theo các lĩnh vực công tác thuộc Văn phòng Bộ, dự thảo còn đề xuất giao Văn phòng Bộ được thành lập cơ quan đại diện Văn phòng Bộ tại miền Trung, miền Nam.

Như vậy, dự thảo đã bỏ loại hình tổ chức “Cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương và ở nước ngoài” trong cơ cấu tổ chức của Bộ (Điểm e, Khoản 1, Điều 15, Nghị định 178/2007/NĐ-CP), thay vào đó, trong trường hợp cần thiết, có thể thành lập cơ quan đại diện của Văn phòng Bộ tại miền Trung, miền Nam.

Lý giải về vấn đề này, Bộ Nội vụ cho rằng: thực tiễn hoạt động của Cơ quan đại diện của một số Bộ tại một số địa phương chưa hiệu quả, cơ chế hoạt động không rõ ràng, không rõ thẩm quyền, trách nhiệm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; các nhiệm vụ chủ yếu tập trung vào thực hiện các mảng nhiệm vụ của Văn phòng Bộ đặt tại miền Nam và miền Trung.

Hơn nữa, theo quy định của Luật Cơ quan đại diện của Việt Nam tại nước ngoài, các cơ quan đại diện của các Bộ ở nước ngoài đều đặt dưới sự quản lý thống nhất của Đại Sứ quán của Việt Nam ở nước ngoài, nên việc quy định trong cơ cấu tổ chức của Bộ là không còn phù hợp, cần được điều chỉnh trong thời gian tới.

Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị không đưa quy định về Cơ quan đại diện của Bộ ở địa phương và ở nước ngoài vào cơ cấu tổ chức của Bộ trong Nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của từng Bộ, cơ quan ngang Bộ (trừ Bộ Ngoại giao).

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo Nghị định và góp ý .

Trần Mạnh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/de-xuat-giao-them-chuc-nang-cho-van-phong-bo/201111/103069.vgp