Đề xuất quy định mở về số lượng Thứ trưởng của Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn

Gốc
(Chinhphu.vn) - Hiện nay, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 178/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Trong đó, dự thảo bổ sung quy định mở về số lượng Thứ trưởng dựa trên yêu cầu quản lý các ngành, lĩnh vực lớn tại một số Bộ quản lý đa ngành, đa lĩnh vực.

Một việc chỉ giao một Bộ chủ trì, chịu trách nhiệm chính

Bộ Nội vụ cho biết, qua gần 4 năm thực hiện, Nghị định số 178/2007/NĐ-CP đã phát huy tác dụng tích cực theo yêu cầu cải cách hành chính. Nhìn chung, các quy định của Nghị định số 178/2007/NĐ-CP đã làm rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ. Tuy nhiên, nội dung quản lý nhà nước của Bộ, cơ quan ngang Bộ vẫn chưa đủ rõ; vì nội hàm quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ là vấn đề phức tạp, rất khó xác định. Mặt khác, trên thực tế hoạt động thực thi chức năng, nhiệm vụ vẫn còn sự chồng chéo giữa các Bộ, ngành.

Để khắc phục những hạn chế nêu trên và đáp ứng yêu cầu của thực tế, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi Nghị định 178/2007/NĐ-CP theo hướng bổ sung nguyên tắc một việc chỉ giao một Bộ chủ trì, chịu trách nhiệm chính.

Cụ thể tại Điều 2 dự thảo quy định: "Đối với ngành, lĩnh vực liên quan đến phạm vi quản lý nhà nước của nhiều Bộ, Chính phủ phân công một Bộ chủ trì, chịu trách nhiệm chính, các Bộ, ngành liên quan có trách nhiệm phối hợp theo thẩm quyền".

Quy định mở về số lượng Thứ trưởng

Dự thảo nêu rõ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ là thành viên Chính phủ, là người đứng đầu và lãnh đạo một Bộ, chịu trách nhiệm trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trước Quốc hội về quản lý nhà nước các ngành, lĩnh vực; quản lý nhà nước các dịch vụ công trong phạm vi cả nước...

Cấp phó của người đứng đầu Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Thứ trưởng) có trách nhiệm giúp Bộ trưởng phụ trách, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện một số lĩnh vực công tác của Bộ theo sự phân công của Bộ trưởng và chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng và pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

Tại Nghị định 178/2007/NĐ-CP quy định: "Số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 4 người. Trường hợp đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định."

Thay vì quy định trên, dự thảo mới đã bổ sung quy định mở đối với Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn được bổ sung thêm số lượng Thứ trưởng, do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Cụ thể, dự thảo nêu: "Số lượng Thứ trưởng ở mỗi Bộ không quá 4 người. Đối với Bộ quản lý nhà nước nhiều ngành, lĩnh vực lớn, không phân cấp hoặc phân cấp hạn chế cho địa phương được bổ sung thêm số lượng Thứ trưởng, do Thủ tướng Chính phủ quyết định".

Bộ Nội vụ cho biết, quy định mở như trên tạo điều kiện cho các Bộ thực hiện quy hoạch bổ nhiệm, bố trí Thứ trưởng đáp ứng với yêu cầu cho từng giai đoạn cụ thể, bảo đảm phù hợp với thẩm quyền quyết định của các cơ quan có thẩm quyền trong việc bố trí, bổ nhiệm Thứ trưởng theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Mời bạn đọc xem toàn văn dự thảo và góp ý .

Trần Mạnh

Tin nóng

Tin mới