Đề xuất sửa đổi quy định đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ

Gốc
Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Đề xuất sửa đổi quy định đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, việc ban hành quy định điều kiện, hồ sơ, quy trình cho phép đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định cho phép đào tạo các ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, trình độ tiến sĩ kèm theo Thông tư số 38/2010/TT-BGDĐT ngày 22/12/2010 (Thông tư 38) đã có nhiều tác động tích cực tới toàn hệ thống giáo dục đại học (GDĐH), trong đó chú trọng đổi mới quản lý quy trình mở ngành đào tạo, tăng quyền tự chủ cho các cơ sở GDĐH, tạo sự minh bạch, khách quan trong hoạt động mở ngành đào tạo.

Tuy nhiên, sau gần 5 năm thực hiện, một số nội dung của Thông tư 38 không còn phù hợp với những quy định mới của Luật GDĐH, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật GDĐH và một số văn bản khác. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38 (dự thảo) cho phù hợp với các quy định hiện hành và điều chỉnh, bổ sung một số quy định nhằm nâng cao điều kiện đảm bảo chất lượng khi mở ngành; đảm bảo cân đối cơ cấu ngành nghề đào tạo, phù hợp với nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong từng giai đoạn; phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 29/NQ-TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, so với quy định hiện hành, dự thảo đã giao thêm quyền tự chủ cho các cơ sở đào tạo trong xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình đào tạo; giao thêm quyền quyết định mở ngành cho thủ trưởng các cơ sở giáo dục đại học đã được cấp có thẩm quyền công nhận đạt chuẩn quốc gia hoặc được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động theo Nghị quyết 77/NQ-CP; quy định chặt chẽ hơn điều kiện về đội ngũ giảng viên và quy trình kiểm tra xác nhận các điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế ở cơ sở đào tạo; quy định thẩm định chương trình đào tạo gắn với thẩm định các điều kiện đảm bảo chất lượng và việc công khai các điều kiện đảm bảo chất lượng trước khi trình Bộ Giáo dục và Đào tạo; quy định cụ thể trách nhiệm của các tổ chức và cá nhân trong kiểm tra và xác nhận điều kiện thực tế, thẩm định chương trình đào tạo và các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Ngoài ra, dự thảo bổ sung quy định về sự tham gia của các chuyên gia trong việc thẩm định điều kiện đảm bảo chất lượng của một số nhóm ngành, quy định thẩm quyền của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trong việc kiểm tra, xác nhận điều kiện đảm bảo chất lượng thực tế đối với các ngành thuộc lĩnh vực An ninh, Quốc phòng...

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.

Tuệ Văn

Từ khóa: Đào tạo , thạc sĩ , tiến sĩ

Share on Tumblr

Tin nóng

Tin mới