Đề xuất thay đổi quy định về đào tạo cán bộ

Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, giảng viên cao cấp phải có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy, có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2018 hướng dẫn một số điều của Nghị định 101/2017 về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, dự thảo Thông tư sửa đổi Điều 13 về tiêu chuẩn cụ thể đối với giảng viên trong cơ sở đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức.

- Giảng viên cao cấp phải có bằng tiến sĩ phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy; bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 34, Nghị định 101/2017 và có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.

- Giảng viên chính phải có bằng thạc sĩ trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy, bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 34, Nghị định 101/2017 và có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.

- Giảng viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên phù hợp với chuyên môn, chuyên ngành giảng dạy; bảo đảm tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 34, Nghị định 101/2017 và có trình độ lý luận chính trị, quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu.

Dự thảo cũng sửa đổi Điều 3 thực hiện bồi dưỡng, kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm theo quy định của cơ quan có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức và theo nhu cầu bản thân.

Các chương trình bồi dưỡng theo quy định tại khoản 5, sửa đổi Điều 17 (trong khoản 4, Điều 1, Nghị định 89/2021) được tính vào việc thực hiện bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm bắt buộc tối thiểu một tuần/năm của cán bộ, công chức, viên chức.

Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương kiểm tra, đánh giá nội dung chương trình, tài liệu; kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng thực hành; công tác quản lý và tổ chức thực hiện các khóa bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng theo yêu cầu vị trí việc làm đảm bảo đúng thẩm quyền.

N.THẢO

Nguồn PLO: https://plo.vn/de-xuat-thay-doi-quy-dinh-ve-dao-tao-can-bo-post688358.html