Ba đêm liên tục, người dân Long Xuyên không thể ở nhà xem TV.