Hết năm 2016, tiền và tương đường tiền của công ty đạt hơn 80 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 45 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng.

CTCP Hóa An (mã DHA - HOSE) đã công bố BCTC quý IV/2016, với doanh thu thuần đạt 56,8 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ này giá vốn hàng bán của công ty giảm nhẹ 6,2% nên lợi nhuận gộp giảm mạnh 24% và đạt hơn 15,6 tỷ đồng.

Kỳ này, chi phí bán hàng và chi phí QLDN của DHA đều giảm 16% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, công ty có khoản lợi nhuận khác hơn 13 tỷ đồng (cùng kỳ khoản này chỉ là khoảng 270 triệu đồng), điều này đã giúp công ty ghi nhận mức lợi nhuận sau thuế quý IV/2016 là 19,3 tỷ đồng, tăng mạnh 66% so với cùng kỳ năm trước.

DHA lai quy IV tang manh 66%, ca nam vuot 62% ke hoach - Anh 1

Lũy kế cả năm 2016, doanh thu thuần của công ty đạt 195,4 tỷ đồng, giảm 3% so với năm 2015. Lợi nhuận sau thuế đạt hơn 49,2 tỷ đồng, tăng 9,5% so với năm trước và vượt 62% kế hoạch mà ĐHĐCĐ giao phó hồi đầu năm.

Hết năm 2016, tiền và tương đường tiền của công ty đạt hơn 80 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Nợ ngắn hạn giảm mạnh từ 45 tỷ đồng xuống còn 24 tỷ đồng.