Tham dự cuộc đi bộ có hơn 10 nghìn người thuộc mọi tầng lớp nhân dân, lực lượng thanh niên, thiếu niên, học sinh-sinh viên, vận động viên, huấn luyện viên, các cơ quan ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang, doanh nhân, văn nghệ sĩ...