Nếu công việc của bạn yêu cầu phải đi nhiều, phải chọn mua laptop phù hợp.