Di sản Hồ Chí Minh – Di sản vượt thời đại

Việc UNESCO ra Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 35 năm trước được xem là sự kiện mang tính lịch sử. Bởi đó không chỉ lời khẳng định về tính đúng đắn, chính nghĩa của cuộc đấu giải phóng dân tộc của Việt Nam, mà còn thể hiện sự trân trọng của nhân loại đối với những di sản mà Bác đã để lại. Những di sản ấy, đến nay vẫn còn vẹn nguyên giá trị.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/di-san-ho-chi-minh-di-san-vuot-thoi-dai-51826.htm