CTCP Đầu tư và Thương mại DIC (HOSE: DIC) đăng ký mua 1.44 triệu cổ phiếu quỹ từ ngày 24/11.

* Số lượng cổ phiếu quỹ hiện tại: 0 cổ phiếu

* Số lượng đăng ký mua: 1,440,000 cổ phiếu

* Số lượng cổ phiếu quỹ dự kiến sau khi thực hiện giao dịch: 1,440,000 cổ phiếu

* Mục đích: trợ giá và đầu tư

* Phương thức giao dịch: khớp lệnh và thỏa thuận

* Thời gian giao dịch: từ ngày 24/11/2011-24/02/2012