Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 thông báo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, cụ thể như sau:

1. Thời gian: Từ 14 giờ 30 đến 17 giờ 00 ngày 6/4/2010 2. Địa điểm: Hội trường lớn Khách sạn Capsaint Jacques, số 169 Thùy Vân, Phường 8, Tp. Vũng Tàu. 3. Nội dung Đại hội: - Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2009. - Báo cáo thù lao HĐQT, Ban Kiểm soát. - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010. - Báo cáo của Ban Kiểm soát về việc thẩm tra kết quả hoạt động năm 2009. - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2009. 4. Điều kiện tham dự Đại hội: - Tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty có tên trong danh sách chốt cổ đông ngày 30/12/2009. - Cổ đông không thể tham dự trực tiếp được có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba. 5. Đăng ký tham dự Đại hội: Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, cổ đông xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng thư, điện thoại hoặc fax về Công ty trước 16 giờ ngày 2/4/2010. 6. Cổ đông tham dự Đại hội: Mang theo Giấy CMND hoặc Giấy tờ tùy thân có dán ảnh (bản chính). Đối với trường hợp nhận ủy quyền, đề nghị mang theo: Giấy ủy quyền (bản chính), Giấy CMND hoặc hộ chiếu của cổ đông (bản sao) và Giấy CMND hoặc giấy tờ tùy thân có dán ảnh của người nhận ủy quyền (bản chính). Mọi chi tiết liên hệ: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây Dựng số 1 (Lầu 18, Tòa nhà Seaview 4, Khu Đô Thị Chí Linh, Phường 10, Tp. Vũng Tàu). ĐT: 0643.582146-807394 Người liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thọ (ĐT:0903.675398) hoặc ông Hoàng Minh Lợi (ĐT:0983.613927).