Hứng khởi cao, ào ạt mà cẩn trọng nên Đỗ Trung Lai sau một năm làm việc cật lực đã kết quả thành ba tập sách công cụ quý hiếm do NXB Giáo dục ấn hành mà chúng ta được thấy hôm nay (gồm: Đỗ Phủ, Bạch Cư Dị, Lý Bạch, đều XB 2008).