Tại LIFFE, giá đường trắng kỳ hạn tháng 5/08 đã tăng lên 376 Bảng Anh/tấn vào ngày 22/2, so với mức 372,10 Bảng một tuần trước đó, trong khi tại NYBOT, đường thô kỳ hạn tháng 3/08 tăng từ 13,68 US cent/lb lên 14,35 US cent/lb.