Điện Biên: Triển lãm sách 'Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử'

Nhân kỷ niệm 77 năm Cách mạng Tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2022) và hướng tới các hoạt động chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam(2-9.1945 – 2.9.2022), từ ngày 16 đến 21.8, Thư viện tỉnh Điện Biên tổ chức Triển lãm sách với chủ đề 'Cách mạng tháng Tám – Mốc son lịch sử'

Triển lãm góp phần tuyên truyền về giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Triển lãm trưng bày trên 300 ấn phẩm giới thiệu về cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa của quân và dân ta. Phản ánh sự lãnh đạo, chỉ đạo tài tình, sáng suốt của Đảng, sự vận dụng sáng tạo cùng những bài học kinh nghiệm từ thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mà đỉnh cao là Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ năm 1954, Đại thắng mùa xuân năm 1975, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Đồng thời, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại và giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng Tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) trong lịch sử đấu tranh dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Thông qua Triển lãm nhằm góp phần tuyên truyền, giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử dân tộc, giá trị lịch sử và tầm vóc vĩ đại của thắng lợi Cách mạng Tháng Tám năm 1945, qua đó, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, cổ vũ và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Triển lãm mở cửa đón người dân và du khách đến hết ngày 21.8

Q.VY

Nguồn Báo Văn hóa: http://baovanhoa.vn/van-hoa/van-hoa-thoi-luan/artmid/566/articleid/55426/dien-bien-trien-lam-sach-cach-mang-thang-tam-%E2%80%93-moc-son-lich-su