Từ loạt bài “Những bản án từ trong gia đình”, chúng ta cần phải quan tâm đến những vấn đề của con người nhiều hơn nữa.