Trong 3 ngày họp, các đại biểu tham gia diễn đàn sẽ tập trung thảo luận nhiều vấn đề như: tiến trình đối thoại giữa các nền văn minh, các tôn giáo, đảng phái, phong trào chính trị, công cuộc cải cách tại LHQ