Diên Khánh: Sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự

Gốc
Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự (NVQS) huyện Diên Khánh vừa tổ chức hội nghị sơ kết 6 năm thực hiện Luật NVQS năm 2015 và rút kinh nghiệm công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021.

Những năm qua, Hội đồng NVQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, công an, tập trung tổ chức, triển khai thực hiện đúng văn bản, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Đồng thời, từng bước nâng cao trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyển quân; kết quả, hàng năm huyện đều hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100%.

Dịp này, UBND huyện đã khen thưởng 6 tập thể và 8 cá nhân.

THIÊN TRÀ

Nguồn Khánh Hòa http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202104/dien-khanh-so-ket-6-nam-thuc-hien-luat-nghia-vu-quan-su-8212697/