Tất cả những lợi thế giá rẻ, sự tiện lợi, tính chất độc quyền đã không giúp ĐTCC phát triển. Không cần chờ đến bây giờ mà ngay từ những năm 2000, sự tồn tại và phát triển của ĐTCC đã không đáp ứng được sự kỳ vọng của VNPT.