Điện thoại thẻ, một loại hình điện thoại công cộng tại các đô thị đang trở nên ế ẩm khi mà các dịch vụ viễn thông khác đã tràn ngập.