Vi phạm nghiêm trọng pháp luật về bảo vệ môi truờng của công ty Vedan (Đồng Nai).