Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Điều chỉnh một số nội dung về tài chính ngân sách, đảm bảo triển khai đầu năm 2023

Sáng 5/1, Quốc hội nghe tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra về việc điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, bổ sung dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của nước ngoài và điều chỉnh dự toán kinh phí chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan.

Đây là các nội dung cần được xem xét, quyết định tại Kỳ họp này để đảm bảo cơ sở pháp lý triển khai thực hiện từ đầu năm 2023.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, trong quá trình thực hiện, tính đến ngày 31/8/2022, có 14 địa phương đề nghị điều chỉnh dự toán vốn vay lại, 1 địa phương đề nghị trả nợ trước hạn dẫn đến thay đổi mức vay, trả nợ của từng địa phương so với mức được Quốc hội đã quyết định. Trên nguyên tắc đảm bảo tổng mức bội chi của ngân sách địa phương không tăng, đồng thời dư nợ của từng địa phương trong hạn mức theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, để tạo điều kiện cho các địa phương sử dụng được tối đa nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu cho các địa phương năm 2022, Chính phủ trình Quốc hội tăng dự toán vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ năm 2022 của 7 địa phương; chấp thuận cho 7 địa phương giảm dự toán vốn vay lại năm 2022, đảm bảo kế hoạch vay lại vốn vay nước ngoài và mức bội chi năm 2022 không vượt mức Quốc hội đã phê duyệt...

Bên cạnh đó, trên cơ sở ý kiến của Kiểm toán Nhà nước, để có cơ sở hạch toán đầy đủ và quyết toán số vốn viện trợ đã tiếp nhận và sử dụng vào NSNN, Chính phủ trình Quốc hội bổ sung dự toán NSNN thu viện trợ và dự toán chi thường xuyên năm 2021 nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) số tiền khoảng hơn 14.713 tỷ đồng, gồm phần bổ sung dự toán cho các khoản viện trợ cho phòng chống dịch Covid-19 và các khoản viện trợ khác.

Riêng về nội dung điều chỉnh dự toán kinh phí bảo đảm hoạt động chưa sử dụng hết năm 2021 của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, Chính phủ trình Quốc hội giảm dự toán chi thường xuyên năm 2021 của Bộ Tài chính số tiền hơn 2.268 tỷ đồng để tăng tương ứng dự toán chi đầu tư phát triển. Đồng thời, cho phép chuyển nguồn số kinh phí này sang năm 2023 để thực hiện đầu tư 95 dự án của Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan, thời gian giải ngân đến hết ngày 31/12/2024.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách Nguyễn Phú Cường cho biết Ủy ban Tài chính Ngân sách cơ bản nhất trí với tờ trình của Chính phủ nhằm xử lý những vướng mắc trong thực tiễn, phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước. Tuy nhiên kiến nghị Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát, thống nhất số liệu với Kiểm toán nhà nước trước khi đề xuất bổ sung dự toán thu, chi nguồn viện trợ không hoàn lại (chi thường xuyên) và chịu trách nhiệm về tính chính xác, đầy đủ của số liệu.

Về điều chỉnh kế hoạch vốn vay lại năm 2022 của các địa phương, Ủy ban Tài chính, Ngân sách kiến nghị Chính phủ tiếp tục rà soát số liệu điều chỉnh tăng, giảm dự toán NSNN năm 2022 và chịu trách nhiệm về số liệu, bảo đảm tổng mức bội chi của ngân sách địa phương không tăng, dư nợ của từng địa phương đúng trong hạn mức theo quy định của Luật NSNN; bảo đảm hiệu quả sử dụng vốn và thời hạn giải ngân số vốn điều chỉnh tăng dự toán năm 2022 của các địa phương theo đúng quy định.

Thực hiện : Phóng viên Truyền hình Quốc hội Việt Nam