Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc điều chỉnh phương án cổ phần hóa doanh nghiệp trực thuộc UBND tỉnh Gia Lai.

Cụ thể, về thực hiện cổ phần hóa năm 2015, Nhà nước nắm giữ 51% tổng số cổ phần, chọn thời điểm thích hợp để giảm tiếp phần vốn Nhà nước còn nắm giữ xuống dưới 50% Công ty TNHH một thành viên Công trình đô thị Gia Lai; Nhà nước nắm giữ dưới 50% tổng số cổ phần hoặc không nắm giữ cổ phần Công ty TNHH một thành viên Cấp nước Gia Lai.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Gia Lai thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp nêu trên theo quy định hiện hành; lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, có cam kết bảo đảm cung cấp tốt nhất các dịch vụ công ích cho nhân dân; giám sát việc thực hiện các cam kết của doanh nghiệp.

Chí Kiên

Share on Tumblr