Điều kiện mới về kinh doanh bất động sản

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 02 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dieu-kien-moi-ve-kinh-doanh-bat-dong-san-25155.htm