Ngày 25.3, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ký ban hành Quyết định số 617/QĐ - NHNN về việc thực hiện cuộc điều tra dịch vụ Chính phủ năm 2010.

Theo đó, NHNN sẽ tiến hành cuộc điều tra dịch vụ Chính phủ năm 2010 thuộc chương trình điều tra thống kê quốc gia nhằm thu thập thông tin làm cơ sở để lập và nâng cao chất lượng cán cân thanh toán quốc tế của VN. Nội dung của cuộc điều tra tập trung thu thập số liệu về các khoản thu, chi của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài, cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại VN, nhân viên của các tổ chức này và người thân của họ đi cùng.