Gần đây, tổ chức định mức tín nhiệm Standard & Poor’s có xếp hạng Việt Nam là BB/BB+/stable...