Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNC của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/10/2014
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2014
3. Lý do và mục đích:
* Tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2014:
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1,000 đồng)
- Thời gian thực hiện: 29/10/2014
- Địa điểm thực hiện:
+ Chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 29/10/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.
+ Chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

HNX