Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm của Công ty cổ phần Nhựa Xây Dựng Đồng Nai như sau: