24H.COM.VN - Thu sắp qua, đông gần về... Hôm nay, để thư giãn xin mời bạn cùng “cảm xúc suy tư” qua bài viết ngăn ngắn do bạn Tuy Sắc “siu” tầm vừa gửi cho “Cười 24H”.