Hãy vận dụng trí tưởng tượng và sự nhanh mắt của bạn đi nào.

1. Đố bạn biết đây là cái gì?

Do vui: Tim 12 con vat trong tranh - Anh 1

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-tim-12-con-vat-trong-tranh-3318533-p2.html">=> Đáp án

2. Tìm 12 con vật trong bức tranh?

Do vui: Tim 12 con vat trong tranh - Anh 2

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-tim-12-con-vat-trong-tranh-3318533-p4.html">=> Đáp án

3. Đố bạn đây là cây gì?

Do vui: Tim 12 con vat trong tranh - Anh 3

Đáp án" href="http://ione.vnexpress.net/tin-tuc/vui-doc/do-vui-tim-12-con-vat-trong-tranh-3318533-p3.html">=> Đáp án

Zon zon