Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng nêu lên 3 vấn đề: Đó là giám sát chặt việc quy hoạch, quản lý sử dụng đất đai. Tiếp tục thực hiện 8 nhóm giải pháp kiềm chế lạm phát, chăm lo an sinh xã hội và đẩy mạnh việc xây dựng Luật, pháp lệnh, giảm tình trạng Luật ban hành phải chờ hướng dẫn.