ĐOÀN ĐBQH TỈNH ĐẮK LẮK: NHÌN LẠI 1 NHIỆM KỲ

Gốc
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã gần khép lại. Trong 5 năm của nhiệm kỳ, đại biểu Quốc hội và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk luôn nỗ lực phấn đấu, thực hiện có hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, đáp ứng yêu cầu thực tiễn và nguyện vọng của cử tri.

Nguồn Quốc Hội TV http://quochoitv.vn/videos/quoc-hoi-hdnd/2021/2/doan-dbqh-tinh-dak-laknhin-lai-1-nhiem-ky/551446