27/7, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định số 123/2007/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Nghị định số 188/2004/NĐ-CP (ban hành 16/11/2004) về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất.

small_2321.jpg Nghị định này sửa đổi, bổ sung 12 điều trong Nghị định số 188/2004/NĐ-CP. Theo đó, tại khoản 2 Điều 3 được sửa đổi như sau: Giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường trong điều kiện bình thường tại một thời điểm xác định là số tiền Việt Nam tính trên một đơn vị diện tích đất theo từng mục đích sử dụng hợp pháp, được hình thành từ kết quả của những giao dịch thực tế đã hoàn thành, mang tính phổ biến giữa người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng trong điều kiện thương mại bình thường, không chịu tác động của các yếu tố gây tăng hoặc giảm giá đột biến không hợp lý, chuyển nhượng trong tình trạng bị ép buộc, có quan hệ huyết thống hoặc có những ưu đãi và những trường hợp khác do Bộ Tài chính quy định. Nghị định này còn bãi bỏ khoản 4 điều 30 Nghị định số 109/2007/NĐ-CP (26/6/2007) về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; bãi bỏ khoản 2 Điều 4, khoản 1 Điều 5 và Điều 6 Nghị định số 17/2006/NĐ-CP (27/1/2006) về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Nghị định số 187/2004/NĐ-CP về việc chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần. Nghị định có hiệu lực thi hành từ 11/8/2007.