NDĐT – Việc tìm kiếm và tiếp cận các nguồn đầu tư cho bảo vệ môi trường đang là vấn đề khó khăn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, kỹ sư Dương Thị Tơ, Giám đốc Trung tâm Tư vấn Đào tạo và Chuyển giao công nghệ môi trường, Cục Bảo vệ môi trường (VEPA) cho biết.