Hanoinet - Mặc dù chính sách tiền tệ đã được nới lỏng, song hơn 20% số doanh nghiệp khi được hỏi vẫn cho rằng, họ vẫn thực sự khó khăn trong tiếp cận vốn.