(ĐTCK-online) Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 27/2010/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở GDCK và Trung tâm Lưu ký chứng khoán (VSD). Đối tượng nộp phí là các CTCK, ngân hàng lưu ký, DN niêm yết. Thông tư này không quy định mức phí các CTCK thu của NĐT.

Theo biểu phí ban hành kèm theo Thông tư kể trên, tổ chức niêm yết (TCNY) có giá trị niêm yết dưới 100 tỷ đồng sẽ nộp 15 triệu đồng, từ 100 tỷ đồng đến dưới 500 tỷ đồng sẽ phải nộp 20 triệu đồng, trên 500 tỷ đồng phải nộp 20 triệu đồng + 0,001%/giá trị niêm yết (nhưng không vượt quá 50 triệu đồng) phí quản lý niêm yết cho Sở GDCK. Phí đăng ký chứng khoán lần đầu: DN có vốn dưới 80 tỷ đồng là 10 triệu đồng, từ 80 đến dưới 200 tỷ là 15 triệu đồng và từ trên 200 tỷ đồng là 20 triệu đồng, đăng ký chứng khoán bổ sung 5 triệu đồng/lần. Ngoài ra, TCNY còn phải nộp phí thực hiện quyền từ 5 đến 15 triệu đồng tùy số lượng cổ đông (hiện không có loại phí này). Các CTCK trung bình phải nộp trên 100 triệu đồng tiền phí/năm cho các Sở GDCK, VSD. Cụ thể CTCK phải nộp cho Sở GDCK phí quản lý thành viên 20 triệu đồng/năm, phí kết nối lần đầu 150 triệu đồng, phí duy trì hàng năm 50 triệu đồng, phí sử dụng thiết bị đầu cuối 20 triệu đồng/năm, phí quản lý thành viên cho VSD 40 triệu đồng/năm. CTCK phải nộp phí giao dịch 0,03%/giá trị giao dịch đối với CP và 0,0075%/giá trị giao dịch đối với trái phiếu cho các Sở GDCK.