Các doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam hoạt động ra sao trong giai đoạn khó khăn này? Dưới đây là một số góc nhìn của những người đứng đầu các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam về tình hình hoạt động của doanh nghiệp nước họ.

Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam trong “bão”