(VEF.VN) - Cuối tháng 12/2011, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam sẽ chính thức ra mắt và đi vào hoạt động.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam sẽ có các thành viên các doanh nhân hoạt động kinh doanh tại Việt Nam và người Việt Nam kinh doanh tại nước ngoài bao gồm người Việt Nam, Việt kiều, kể cả người Việt Nam có hai quốc tịch, doanh nhân nước ngoài hoạt động đầu tư tại Việt Nam.

Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam giữ vai trò là cầu nối giữa doanh nhân với các cơ quan Đảng, Nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và các tổ chức khác trong việc đề xuất ý kiến với các cơ quan trên nhằm cải cách và hoàn thiện hệ thống chính sách và thể chế kinh tế, góp phần tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi... Đồng thời, Hiệp hội thực hiện hội nhập quốc tế với các tổ chức doanh nhân trên thế giới, trên nguyên tắc tôn trọng, bình đẳng và cùng có lợi trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và tuân thủ phát luật Việt Nam.

Trước đó, ngày 19/10/2011, BBộ Nội vụ đã ký Quyết định số 1790/QĐ-BNV về việc cho phép thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam, trước đó Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đã công nhận Ban vận động thành lập Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam. Theo đó, Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, hoạt động theo Điều lệ của Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam và chịu sự quản lý nhà nước của bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngành có liên quan. Hiệp hội doanh nhân Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng.