Rồi ai sẽ nói em nghe sự đời chỉ là gió thoảng mây trôi / Cuốn dòng người vào trong rồi nuốt gọn / Em chẳng phải là một người ngoại đạo / làm sao không...