GD&TĐ - Ông Lương Văn Việt - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hải Dương - cho biết: Qua thực tế kiểm tra, giám sát hoạt động của thư viện trường phổ thông trên địa bàn tỉnh, Sở GD&ĐT đã phát hiện một số hạn chế.

Doi moi thu vien va phat trien van hoa doc trong nha truong - Anh 1

Cụ thể, cơ sở vật chất, trang thiết bị, số lượng đầu sách trong thư viện không đáp ứng được nhu cầu đọc, mượn của giáo viên và học sinh; nghiệp vụ của cán bộ làm công tác thư viện chưa đáp ứng được yêu cầu về chất lượng trong các hoạt động của thư viện; lãnh đạo nhà trường chưa thực hiện nghiêm túc trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác thư viện; một số thư viện trường học đã được công nhận các danh hiệu có biểu hiện không duy trì được chất lượng các tiêu chuẩn tương ứng.

Nhằm khắc phục những hạn chế trong công tác thư viện trường phổ thông, chủ động tích cực triển khai việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh và cộng đồng về tác dụng, ý nghĩa của việc đọc.

Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ thư viện được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu đổi mới công tác tố chức các hoạt động và quản lí thư viện, góp phần đổi mới hoạt động dạy học của nhà trường.

Thực hiện các hoạt động giáo dục về phương pháp đọc, phương pháp thu thập và xử lý thông tin cho học sinh.

Đổi mới hình thức và phương pháp dạy học, kiểm tra, đánh giá theo hướng tận dụng các nguồn thông tin ngoài sách giáo khoa, nhất là thông tin từ thư viện để nâng cao chất lượng giáo dục, khuyến khích học sinh đọc các tài liệu in và tài liệu kỹ thuật số, rèn luyện năng lực tự học, năng lực học tập suốt đời.

Tổ chức thảo luận trong trường, trao đổi với cha mẹ học sinh để thống nhất áp dụng quy định về thời gian đọc sách tại trường (thư viện), ở nhà; lựa chọn, giới thiệu những cuốn sách thiết thực, phù họp với tâm lí lứa tuổi, phù họp với mục tiêu giáo dục.

Đổi mới cách thức tổ chức và hoạt động thư viện trường học nhàm tạo môi trường thuận lợi cho học sinh tiếp cận thường xuyên với sách bằng nhiều hình thức như “thư viện xanh”, “thư viện thân thiện”, “thư viện điện tử”,...

Tăng cường xã hội hóa các nguồn lực xây dựng thư viện trường học, huy động cha mẹ học sinh, các tập thể, cá nhân tích cực tham gia xây dựng tủ sách lớp học, tủ sách phụ huynh. Hướng dẫn và tổ chức cho học sinh tự quản lý tủ sách và cho mượn sách.

Tổ chức các sự kiện, các hoạt động giao lưu, các cuộc thi, các buổi tọa đàm,... nhằm khuyến khích học sinh, người dân đọc sách.

Sở GD&ĐT yêu cầu các phòng GD&ĐT xây dựng kế hoạch kiểm tra, rà soát việc duy trì chất lượng các tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông đối với các thư viện trường THCS đã được Sở GD&ĐT công nhận danh hiệu. Kiến nghị với Sở GD&ĐT thẩm tra thu hồi danh hiệu thư viện trường THCS không duy trì được chất lượng các tiêu chuẩn.

Sở GD&ĐT sẽ thực hiện việc kiểm kiểm tra, rà soát việc duy trì chất lượng các tiêu chuẩn thư viện trường phổ thông đối với thư viện các trường THCS, các trường THPT đã được công nhận danh hiệu (dự kiến trong tháng 2 và tháng 3/2016).