Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đối ngoại Đảng góp phần nâng cao uy tín, vị thế đất nước

Những kết quả quan trọng trong công tác đối ngoại Đảng năm 2022 đã góp phần thực hiện hiệu quả tinh thần chỉ đạo tại Đại hội XIII của Đảng, đối ngoại phải giữ vai trò tiên phong trong tạo dựng và gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định, trong huy động các nguồn lực bên ngoài để phát triển, nâng cao uy tín, vị thế của đất nước. Nhìn lại những thành tựu chung năm 2022, xác định trọng tâm năm 2023, công tác đối ngoại Đảng tiếp tục xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.