Tôi có người thân ở nước ngoài muốn vào Việt Nam đầu tư kinh doanh may mặc. Người thân muốn tôi là người đại diện về pháp lý ở Việt Nam. Vậy cần làm thủ tục ra sao?